Välj sida

Ympäristöministeriön Vähähiilisen rakentamisen pilotointi avattu ja arviointimenetelmä julkaistu

Ympäristöministeriö julkisti 30.8.2019 Vähähiilisen rakentamisen pilotoinnin, neuvonnan ja avustushaun sekä tähän liittyvän Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmän.

Vähähiilinen rakentaminen – mitä ja miksi?

Pilotointi on Vähähiilisen rakentamisen tiekartan toteutusta, ja se valmistelee vuonna 2025 voimaan astuvaksi suunniteltua rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen velvoittavaa sääntelyä.

Ympäristöministeriön teettämän selvityksen mukaan vähähiilisen rakentamisen sääntelyllä voidaan vähentää Suomen mittakaavassa noin 500 000 tonnia CO2e-päästöjä vuositasolla. Vaikutukseltaan tämä vertautuu muiden toimialojen tehokkaimpien mutta vielä toteuttamattomien ohjauskeinojen kanssa.

Sääntelyn valmistelun pohjana on asettaa rakennustyyppi- ja sijaintikohtaiset raja-arvot rakennusten elinkaaren enimmäiskasvihuonekaasupäästöille. Päästörajoja kiristettäisiin määräajoin.  Päästöt lasketaan ympäristöministeriön julkistamalla arviointimenetelmällä.

Miten mitataan – yhteinen arviointimenetelmä

Julkistettu Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä on jalostettu aiemmin julkaistun lausuntoversion perusteella, ja sitä tullaan käyttämään vähähiilisyyden ohjauksen pilotoinnissa. Menetelmä perustuu eurooppalaisiin standardeihin (EN 15978) ja sitä voidaan käyttää kaikille rakennustyypeille sekä uudis- että korjaushankkeissa.

Arviointi on tarkoitettu tehtäväksi rakennussuunnittelun aikana, jolloin päästöihin on vielä mahdollista vaikuttaa. Arviointiin sisältyy koko rakennus, tontin rakenteet ja keskeinen osa talotekniikasta. Arviointi tehdään rakennuksen koko elinkaaren ajalle. Elinkaareen sisältyvät rakennustuotteiden valmistus, kuljetukset ja työmaatoiminnot, käyttö ja korjaukset sekä purku ja kierrätys.

Arviointi kattaa sekä hankkeen kasvihuonekaasupäästöt (hiilijalanjälki) että hankkeen mahdolliset ympäristöhyödyt (hiilikädenjälki). Nämä lasketaan ja raportoidaan erikseen. Menetelmä mahdollistaa taulukkoarvojen käytön kuljetuksille, työmaatoiminnoille, rakennuksen purkamiselle ja jätteen käsittelylle kaikkine vaiheineen. Materiaalien käyttö, korjaukset ja energian käyttö lasketaan aina hankekohtaisin tiedoin.

Energian päästöt lasketaan energiaselvityksen laskennallisen ostoenergian määrillä käyttäen ennalta määritettyjä päästökertoimia. Määrätyt päästökertoimet huomioivat kansalliset päästövähennykset vuosikymmenittäin.

 

Kättä pidempää laskentaan – helppokäyttöinen hiilijalanjäljen laskentatyökalu ministeriön arviointimenetelmälle

One Click LCA on tukenut ympäristöministeriön arviointimenetelmää jo lausuntoversiosta lukien.

Tarjoamme ympäristöministeriön menetelmää noudattavan työkalun kaikille suomalaisille käyttäjille. Työkalua voidaan käyttää yhdessä tietomallinnus-, määräsuunnittelu- ja energialaskentasovellusten kanssa, joiden sisältämät lähtötiedot voidaan tuoda niistä päästölaskentaan automatisoidusti. Lisäksi työkalu sisältää markkinoiden laajimman standardien mukaisen rakennusmateriaalien päästötietokannan, joka kattaa sekä keskimääräiset paikallisia olosuhteita vastaavat päästötiedot kaikille yleisimmille materiaaleille että kaikki julkaistut valmistajakohtaiset päästöprofiilit.

 

Jotta rakennuksia voidaan ohjata vähähiilisyyteen jo hankesuunnitteluvaiheessa, käytössä on myös Carbon Designer-lisäosa, jolla voidaan laskea rakennuksen päästöt helposti ja nopeasti hankesuunnittelussa saatavilla olevin tiedoin. Carbon Designer tukee myös vaihtoehtoisten rakenteiden ja materiaalien vertailujen arviointia, jotta suunnittelua voidaan ohjata oikeaan suuntaan.

Päivitetyn arviointimenetelmän mukainen raportointi ja laskenta ovat saatavilla käyttäjille 2019 syyskuun puoleen väliin mennessä. Ohjelma tukee sekä yksinkertaistettuja laskentavaihtoehtoja taulukkoarvoja käyttäen että pian myös kaikkien huomioitujen elinkaaren vaiheiden yksityiskohtaista analyysia. Laskentatyökalujen lisäksi tarjoamme apua, tukea ja koulutusta uuden laskentamenetelmän käyttöönottoon.

About the author

About the author

Tytti Bruce-Hyrkäs (MSc.)

Tytti Bruce-Hyrkäs trains hundreds of professionals in LCA and carbon performance every year. She is a building LCA expert with personal experience from over 100 building and infrastructure LCAs.

LinkedIn | tytti.bruce@bionova.fi

 
 

Need help getting started?

You might also like